~ už 32 rokov na trhu ~
Jazyk
Hlavná navigácia

Storno objednávky

Objednávku môžete telefonicky prípadne e-mailom stornovať do chvíle, než s Vami naši operátori naplánujú dopravu tovaru k Vám. V písomnej forme musí storno obsahovať číslo objednávky. Toto číslo je uvedené v automatickej odpovedi, ktorú dostanete na Váš kontaktný e-mail po úspešnom vytvorení objednávky.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

V súlade so zákonom č. 367/2000 zo dňa 14. septembra 2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ak bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón). Vrátený tovar musí byť neporušený a plne funkčný, v pôvodných obaloch, ktoré neboli nešetrne otvorené. Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedeným č. faktúry, na ktorú bol tovar zakúpený. Kontakty pre vrátenie tovaru a komunikáciu sú uvedené v závere podmienok.

V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú zodpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom.

V súlade s ustanovením občianskeho zákonníka §53 ods. 10 vraciame financie najneskôr do 30 dní od podania oprávnenej požiadavky. Z predajnej čiastky máme právo odčítať náklady spojené s vrátením tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

Rozpor s kúpnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez poškodení.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa ďalej rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou.

Záverečné ustanovenia

Práva zo zodpovednosti za poškodenia veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.10.2009. Zmeny reklamačného a obchodného poriadku vyhradené.

Vyhľadáva sa ...