~ už 32 rokov na trhu ~
Jazyk
Hlavná navigácia

Obchodné podmienky

internetového obchodu www.domlatok.sk

1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len „VOP“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.domlatok.sk (ďalej aj len „e-shop“), ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť LÁTKY MRÁZ s.r.o., so sídlom Haškova 836/10, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 24655317. VOP bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1.2 Vymedzenie pojmov

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Kupujúcim spotrebiteľom, prípadne len spotrebiteľom, je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzavieraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje tiež každá osoba, ktorá uzaviera zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná menom alebo na účet podnikateľa.

Ponuka je právne konanie smerujúce k uzavretiu zmluvy, pokiaľ obsahuje podstatné náležitosti zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzavretá jeho jednoduchým a nepodmieneným prijatím, a pokiaľ z neho vyplýva vôľa navrhovateľa byť zmluvou viazaný, ak bude ponuka prijatá.

1.2. Informácie pred uzavretím zmluvy

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb., Občianskeho zákonníka oznamuje predávajúci kupujúcemu pred uzavretím zmluvy nasledujúce údaje.

2.1 Údaje o predávajúcom:

Názov: LÁTKY MRÁZ s.r.o.
Sídlo: Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len „VOP“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.dumlatek.cz (ďalej aj len „e-shop“), ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť LÁTKY MRÁZ s.r.o., so sídlom Haškova 836/10, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 24655317

DIČ: CZ24655317
Zapísaná: na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 163745
Telefón: +420 602 711 919
E-mail: info@dumlatek.cz
Doručovacia a fakturačná adresa: Haškova 836/10, 170 00 Praha 7 – Holešovice

2.2 Tovar a jeho hlavné vlastnosti sú uvedené v internetovom obchode. Obrázky pri tovare majú iba ilustratívny charakter a nemusia zodpovedať skutočnej podobe tovaru.

2.3 Informácie o cene uvádzanej predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. V prípade zliav je vždy uvedená pôvodná aj aktuálna cena po zľave. Cena tovaru je platná po dobu jej zverejnenia v e-shope predávajúceho.

2.4 Informácie o prijímaných spôsoboch platby a spôsoboch dodania sú uvedené tu. Na rovnakom mieste sú uvedené aj náklady na dodanie. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.

2.5 Údaje o právach z chybného plnenia sú uvedené v čl. 7 týchto VOP.

2.6 Predávajúci neponúka uzavretie zmluvy na dobu neurčitú alebo zmluvu, ktorej predmetom je opakované plnenie.

2.7 Predávajúci neponúka na predaj digitálny obsah.

2.8 Príjem objednávok v internetovom obchode www.domlatok.sk je možný 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

2.9 Spracovanie objednávok, riešenie požiadaviek zákazníkov, vybavovanie e-mailovej korešpondencie a prevádzka infolinky prebieha v pondelok až piatok od 8.00 do 16.30 h.

2.10 Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora kupujúci, predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy).

2.11 Predávajúci požaduje úhradu kúpnej ceny pred odovzdaním tovaru, a to buď bezhotovostným prevodom, odovzdaním prepravcovi (dobierka), alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí.

2.12 Podmienky, lehoty a postupy na odstúpenie od kúpnej zmluvy sú uvedené v čl. 6 týchto VOP.

2.13 Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

2.14 Uzavretá kúpna zmluva bude uložená u predávajúceho.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Kupujúci podáva predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy vybraním tovaru z ponuky predávajúceho na e-shope a jeho následným vložením do košíka. Košíkom sa rozumie vyplnený objednávkový formulár. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým opis tovaru, kódové označenie tovaru, cenu tovaru, množstvo tovaru, spôsob a cenu dopravy tovaru a priestor na vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho. Identifikačné údaje kupujúceho sú najmä jeho meno a priezvisko, v prípade právnickej osoby prípadne názov alebo firma, identifikačné číslo právnickej osoby, adresa, mesto, krajina, ďalej potom e-mailová adresa, kontaktný telefón, prípadne doručovacia adresa.

3.2 Kupujúci sa pri výbere tovaru nemôže odchýliť od ponuky predávajúceho. Ak kupujúci v objednávke uvedie iný tovar, než ktorý predávajúci ponúka, prípadne tovar s inými vlastnosťami, zmluva nevznikne. Predávajúci nesmie zároveň dodať iný tovar, než si kupujúci objednal, ibaže sa dohodnú inak.

3.3 Než kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má kupujúci právo meniť tovar, množstvo tovaru, dopravu i spôsob úhrady, a skontrolovať tak všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Súčasťou ponuky je úplná objednávka vrátane výberu dopravy a spôsobu úhrady. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých náležitostí objednávkového formulára, vrátane súhlasu so znením týchto obchodných podmienok.

3.4 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá v okamihu akceptácie tohto návrhu predávajúcim, teda potvrdením objednávky zo strany predávajúceho odoslaným na e-mailovú adresu kupujúceho zadanú kupujúcim. V prípade, že k takému potvrdeniu zo strany predávajúceho nedôjde, má sa za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Kupujúci je uzrozumený s tým, že predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu na tovar uvedený v e-shope predávajúceho, t. j. že vystavenie tovaru v e-shope predávajúceho nie je ponukou na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 Obč. zák. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

3.5 Spracovanie všetkých ponúk prebieha maximálne do 10 pracovných dní od objednania tovaru.

3.6 Predávajúci je oprávnený pri okolnostiach hodných zreteľa pred potvrdením objednávky, a teda uzavretím kúpnej zmluvy, požiadať kupujúceho o telefonické alebo písomné potvrdenie jeho objednávky.

3.7 Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

3.8 Kúpna zmluva sa uzaviera iba v českom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu kúpnej zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad kúpnej zmluvy v českom jazyku.

3.9 Všetky skutočnosti uvádzané kupujúcim do poznámky v objednávkovom formulári sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy v prípade súhlasu predávajúceho s nimi, v prípade jeho nesúhlasu sa má za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Rovnako tak v prípade nemožnosti predávajúceho splniť akúkoľvek požiadavku kupujúceho vyjadrenú v objednávke, zašle predávajúci kupujúcemu nový návrh objednávky s požiadavkou na jeho vyjadrenie sa k nej. Kúpna zmluva je v tomto okamihu uzavretá odoslaním tejto novej objednávky kupujúcim predávajúcemu a jej následným potvrdením predávajúcim.

3.10 Uzavretá kúpna zmluva bude zaslaná aj kupujúcemu a je predávajúcim archivovaná najmenej päť rokov od jej uzavretia, najdlhšie ale na dobu podľa príslušných právnych predpisov, s cieľom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

3.11 Zrušenie objednávky je možné len do okamihu odovzdania tovaru dopravcovi a/alebo do osobného odovzdania tovaru predávajúcim kupujúcemu.

3.12 Kupujúci sa stane vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

4. Platobné podmienky

4.1 Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  • Platba vopred bankovým prevodom (platba je kupujúcim uhradená štandardným bankovým prevodom z účtu kupujúceho na účet spoločnosti LÁTKY MRÁZ s.r.o. 2927846406/1100). V prípade bezhotovostnej platby musí byť kúpna cena zaplatená (pripísaná na vyššie uvedený bankový účet) do 6 dní po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak kupujúci v lehote čiastku neuhradí, kúpna zmluva automaticky zaniká.
  • Platba platobnou kartou

4.2 Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené tu.

4.3 Kupujúci výslovne súhlasí s možnosťou zaslania daňového dokladu v elektronickej podobe (namiesto dokladu v písomnej forme) na jeho emailovú adresu.

5. Dodanie tovaru

5.1 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ pri jednotlivom tovare neuvádza inú lehotu na dodanie. V prípade, že tovar má byť uhradený vopred bezhotovostným prevodom, beží lehota až od okamihu uhradenia kúpnej ceny tovaru.

5.2 Informácie o spôsoboch dodania sú uvedené tu.

5.3 Osobný odber tovaru je možný iba na výdajných miestach e-shopu, ktoré sú uvedené tu. K osobnému odberu bude kupujúci vyzvaný do troch dní od potvrdenia objednávky e-mailom o pripravení tovaru na vyzdvihnutie v bežných otváracích hodinách. Vydanie tovaru je podmienené predchádzajúcim uhradením kúpnej ceny tovaru.

5.4 Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený po tom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom po jej uplynutí predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja. V prípade stornovania objednávky tovaru s osobným odberom alebo Zasielkovňou bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 % zo zaplatenej čiastky.

5.5 Tovar je možné zaslať kupujúcemu vybranou prepravnou službou. Ceny prepravy sa riadia cenníkom poskytovateľa prepravy aktuálnym v deň objednávky tovaru. Prepravcovia bežne dodávajú tovar na akékoľvek miesto v SR do 48 hodín od odovzdania zásielky prepravcovi.

5.6 Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť za tento tovar predávajúcemu zaplatiť dohodnutú cenu.

5.7 Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru a za to, že tovar má všetky vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a je v zodpovedajúcom množstve.

5.8 Kupujúci je povinný prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

5.9 V prípade, že je nevyhnutné z dôvodov na strane kupujúceho dodať tovar inak, než bolo v kúpnej zmluve dohodnuté, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom všetky náklady s týmto doručením spojené, pričom na tieto náklady musí byť kupujúci vopred upozornený.

6. Právo odstúpiť od zmluvy

6.1 Do 14 dní má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

6.2 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezme tovar. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru nebo dodanie niekoľkých častí, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezme poslednú dodávku tovaru.

6.3 Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy informovať na e-mailovú adresu info@dumlatek.cz alebo korešpondenčne na adresu Látky Mráz s.r.o., V Pískovně 2060, Kralupy nad Vltavou, 278 01 formou jednostranného právneho úkonu. Kupujúci môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (stiahnut vo formátu docx, stiahnut vo formátu pdf). Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Prílohou odstúpenia musí byť kópia kúpnej zmluvy/potvrdenia objednávky.

6.4 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mu prišlo oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré predávajúci od kupujúceho prijal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Na vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobní prostriedok, aký použil kupujúci na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ kupujúci výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu predávajúci vráti až po prijatí vráteného tovaru nebo ak kupujúci preukáže, že tovar odoslal naspäť, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade, že vrátením čiastky tovaru dojde k zníženiu celkovej čiastky objednávky pod hranicu 59€ (teda suma za poštovné s vybratým dopravcom bezplatne) bude z vrátenej sumy za tovar odpočítano dopravné. V prípade, že vrátením časti tovaru dôjde k zníženiu celkovej čiastky objednávky pod 50€ u registrovaných zákazníkov, bude z vrátenej sumy za tovar odpočítaná 7% zľava na objednávku.

6.5 Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, zašle kupujúci naspäť alebo ho odovzdá na adrese Látky Mráz s.r.o., V Pískovně 2060, Kralupy nad Vltavou, 278 01. Lehota sa považuje za splnenú, ak kupujúci odošle tovar naspäť pred uplynutím 14 dní. Kupujúci ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru, pričom maximálne odhadované náklady sú vo výške 200 Kč. Kupujúci však môže využiť službu „Vrátenie tovaru zadarmo“. Pri využití tejto služby požiada kupujúci predávajúceho písomne na e-mailovej adrese info@dumlatek.cz o samolepiaci štítok Českej pošty s predplateným poštovným.

6.6 Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

6.7 Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a odpočítať ho od vrátenej sumy.

6.8 Predávajúci je oprávnený do doby prevzatia tovaru kupujúcim odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, kedy objednaný tovar už nie je na sklade, nevyrába sa alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru. V takom prípade predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho, aby sa s ním dohodol na ďalšom postupe, napr. na výmene tovaru, zmene objednaného množstva a pod. V prípade, že je tovar už zaplatený, vráti predávajúci bez zbytočného odkladu už zaplatené finančné prostriedky (alebo ich adekvátnu časť ako preplatok po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho na zmene obsahu či rozsahu objednávky) kupujúcemu rovnakým spôsobom, ako boli uhradené.

7. Práva a povinnosti z chybného plnenia

7.1 Ak má prevzatý tovar v čase, keď kupujúci vec prevzal, nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa na obvyklý alebo dohodnutý účel, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), ide o chyby tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

7.2 Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách.

7.3 Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať účel použitia a ošetrovacie symboly. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

7.4 Kupujúci spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné (najmä ak nie je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez chýb alebo novej súčasti bez chýb, ak sa týka chyba len tejto súčasti.

7.5 Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci spotrebiteľ požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

7.6 Ak sa prejaví chyba počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

7.7 Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho spotrebiteľa vyhovieť, ak sa ukáže, že kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

7.8 Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebovania. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá. Namiesto práva na výmenu má kupujúci spotrebiteľ v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

7.9 Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním tovaru, neodborným alebo neoprávneným zásahom, použitím či údržbou. Záruka nebude tiež uznaná v prípade mechanického poškodenia spôsobeného kupujúcim, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným používaním, zanedbaním starostlivosti o tovar či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

7.10 Kupujúci nemá práva z chybného plnenia ohľadne chýb tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase uzavierania kúpnej zmluvy upozornený.

7.11 Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.12 Kupujúci podnikateľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorú mala vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho podnikateľa založí aj chyba neskôr vzniknutá, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

7.13 Kupujúci je povinný oznámiť chybu predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej kontrole a dostatočnej starostlivosti zistiť.

7.14 V tejto lehote je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri chybe, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):

- odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci,

- bezplatné odstránenie chyby opravou,

- primeranú zľavu z kúpnej ceny,

- vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

7.15 Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

7.16 Pri chybe, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci spotrebiteľ nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.17 Ak sa vyskytla odstrániteľná chyba po oprave opakovane (tretia reklamácia kvôli rovnakej chybe alebo štvrtá kvôli odlišnej chybe) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci spotrebiteľ uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

7.18 Kupujúci musí oznámiť všetky zistené chyby písomne, a to buď e-mailom na info@dumlatek.cz alebo korešpondenčne na adresu Látky Mráz s.r.o., V Pískovně 2060, Kralupy nad Vltavou, 278 01 najneskôr do troch dní od prevzatia tovaru.

7.19 V prípade, že kupujúci požaduje odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo bezplatné odstránenie chyby opravou, reklamovaný tovar treba bezodkladne po oznámení reklamácie zaslať na adresu Látky Mráz s.r.o., V Pískovně 2060, Kralupy nad Vltavou, 278 01 spolu s kópiou dokladu o predaji.

8. Alternatívny spôsob riešenia sporov

8.1 Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: mraz@latky.cz

8.2 Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

8.3 Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.4 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

8.5 Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

8.6 Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

8.7 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8.8 Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho na účely uzatvorenia a správy zmluvy a realizáciu dodávky, na plnenie svojich právnych povinností alebo so súhlasom kupujúceho za účelom vylepšovania služieb a ponuky predávajúceho, na marketingové účely vr. zasielanie obchodných oznámení a personalizácia reklamy, príp. iným účelom, na ktorý udelil kupujúci súhlas 9.2 Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky a v súlade so Zásadami spracovania osobných údajou predávajúceho, v ktorých je uvedené, akým spôsobom predávajúci nakladá s osobnými údajmi kupujúceho, aké informácie o kupujúcom ukladá, ako dané informácie využíva a komu je prípadne odovzdáva. Zásady pre nakladanie s osobnými údajmi taktiež obsahujú výpočet všetkých práv kupujúceho v súvislosti so spracovaním osobných údajov, hlavne potom právo na informácie, opravu, vymazanie či právo súhlas so spracovaním kedykoľvek odvolať 9.3 V súvislosti so spracovaním osobných údajov predávajúci prehlasuje, že spracúva osobné údaje v súlade s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi; zabezpečil, aby sa osoby oprávnené spracovávať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti alebo aby sa na ne vzťahovala zákonná povinnosť mlčanlivosti; prijal vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil potrebnú úroveň zabezpečenia osobných údajov; a v prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov s rizikom pre práva a slobody fyzických osôb informuje dozorný orgán, príp. subjekty údajov 9.4 Kupujúci dáva svoj súhlas predávajúcemu na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Látky Mráz s.r.o., V Pískovně 2060, Kralupy nad Vltavou, 278 01 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu info@dumlatek.cz.

10. Záverečné dohody

10.1 Všetky vzťahy týmito zmluvnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

10.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude označené ako nezákonné či neplatné, nebude tým dotknutá platnosť, respektíve účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.

10.3 Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim obsiahnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto zmluvných podmienok, s ktorými sú v rozpore.

10.4 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť znenie týchto obchodných podmienok. Kupujúci je viazaný znením zmluvných podmienok aktuálnym v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy.

10.5 Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2014 a rušia predchádzajúce znenie obchodných podmienok vrátane ich súčastí.

LÁTKY MRÁZ s.r.o.

Prevádzkovateľ e-shopu

www.domlatok.sk

Vyhľadáva sa ...